Tool Chạy CronJob
Nhập Url

Nhập thời gian dừng Cron (tính bằng giây)

Nhập Thời gian nghỉ giữa các lần request(tính bằng giây)

Run
Stop

TOOL DESIGN BY DƯƠNG POKER